Начало Новини Бизнес „Габрово-Севлиево“ сред 20-те икономически центрове в България

„Габрово-Севлиево“ сред 20-те икономически центрове в България

1918

ОБЩ ПРЕГЛЕД

ИЦ „Габрово-Севлиево“ е съставен от две самостоятелни ядра без периферия. Икономиката е доминирана от преработващата промишленост, която съставлява 67% от произведената продукция, а в нея са наети 50% от работещите. Средната заплата през 2015 г. е 750 лв., а безработицата през 2016 г. е ниска – 4.6%. Демографските тенденции са силно негативни – населението е намаляло с 25% от началото на хилядолетието, а работоспособното население е едва 55% от всички жители. Що се отнася до качеството на образованието, центърът се при-ближава до средните за страната стойности.

ГЕОГРАФСКИ ОСОБЕНОСТИ

Центърът е разположен на територията на административна област Габрово, като в състава му влизат две от четирите общини в областта, но почти цялото население. Той обхваща две самостоятелни ядра, обединени в едно заради географската си близост и относително високата трудова миграция помежду им. Нито едно от ядрата няма периферия.

ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИИ

В периода 2011–2015 г. икономиката на центъра е нараснала с 16% до 1.9 млрд. лв. произведена продукция. Икономиката е относително равномерно разпределена между двете общини с лек превес на Севлиево, където произведената през 2015 г. продукция е малко над 1 млрд. лв., докато в Габрово е малко над 850 млн. лв. Севлиево се развива малко по-бързо от Габрово в последните години – общият ръст на икономиката на общината е 16% за периода спрямо 15% в Габрово.

Водещият отрасъл е преработващата промишленост, като тя съставлява 67% от икономиката на центъра и 74% от икономиката на Севлиево. Икономиката е доминирана от няколко големи предприятия – производителя на санитарна керамика и арматура „Идеал Стандарт – Видима“, шивашката фирма „Dzalli“, производителя на паркет „Хамбергер“ и фирмата за кабели „Емка“, като освен „Dzalli“ всички други са разположени в Севлиево. Със значителен дял са и търговията (9%) и транспортът (8%). Най-значително увеличение на продукцията има при транспорта (64%) във връзка с ръста на индустрията и дейността на няколко логистични фирми.

Докато между 2012 и 2015 г. преките чуждестранни инвестиции (с натрупване) в Севлиево нарастват с 8%, в Габрово те намаляват с 3%. Ръстът в Севлиево обаче води до увеличението им от 5% средно за центъра до общо 281 млн. евро в края на 2015 г. 89% от инвестициите са в индустрията, като почти всички са в споменатите по-горе фирми. Значителен ръст – 157%, се наблюдава при търговията и транспорта благодарение на навлизането на веригите за модерна търговия и разширяването на дейността на логистичните фирми.

Малко по-различна е динамиката на другия ключов показател за инвестиции – разходите за придобиване на дълготрайни материални активи. При тях се наблюдава ръст и в двете общини, като общият растеж е 80% в периода 2012–2015 г. до общо 272 млн. лв. Разходите за ДМА са разпределени по-равномерно – 32% са в индустрията, 18% – в търговията, 14% – в професионалните дейности и научните изследвания (където се включва аутсорсингът на услуги).

ПАЗАР НА ТРУДА

В периода 2011–2015 г. наетите в центъра намаляват с 4% до общо 33 хил. души. Повече наети има в Габрово, като в общината работят 59% от всички наети. Спад на наетите се наблюдава в почти всички сектори, като най-голям е той при операциите с недвижими имоти – 51%, и професионалните дейности и научните изследвания – 31%. Значителен ръст има само при транспорта (29%) и в ИКТ сектора – 37%. Най-много наети – 50% от всички, са в преработващата промишленост, където на практика няма промяна, и в търговията, където са наети 12%.

През 2015 г. средната брутна месечна работна заплата в центъра е 750 лв., като през разглеждания период тя е нараснала с 27%. В различните икономически дейности заплатите се различават чувствително – най-високите са в ИКТ сектора в Севлиево, следвани от финансовите и застрахователните дейности в Габрово и преработващата промишленост в Севлиево. Най-ниското заплащане е в административните и спомагателни дейности – средно 412 лв./месец. Най-бързо растат заплатите в операциите с недвижими имоти в Севлиево (142%), следвани от ИКТ в Габрово (94%).

Коефициентът на безработица е един от най-ниските в страната – 4.89% през 2016 г. И в двете общини тенденцията е към спад на безработицата, като по-бързо коефициентът намалява в Севлиево.

ЧОВЕШКИ РЕСУРС И РАБОТНА СИЛА

В периода 2000–2016 г. населението на център „Габрово-Севлиево“ е намаляло от 125 хил. на 94 хил. души, или с 25%. Темпът на спад е относително еднакъв в двете общини, като е малко по-бърз в Севлиево (–27%). Основната причина за негативната тенденция е отрицателният естествен прираст, който достига –12.5‰ през 2016 г., или над два пъти по-неблагоприятен от средния за страната. Второстепенен фактор е и механичното движение на населението – механичният прираст е – 4‰ от населението. Комбинацията от двата индикатора сочи към значителни демографски проблеми в близко бъдеще и задълбочаване на съществуващата негативна тенденция.

Делът на трудоспособното население също намалява – от 57% от цялото население през 2000 г. до 55.7% през 2016 г., или той е значително по-нисък от средните за страната 61%. В номинално изражение броят на трудоспособните е намалял с 19 хил. души до общо 52 хил. Обратно на тенденцията при населението обаче, работната сила намалява по-бързо в Габрово (–29%), отколкото в Севлиево (–22%). Коефициентът на демографско заместване също чертае негативни перспективи – той е едва 50% при средно 63% за страната, което означава, че на мястото на всеки двама, които напускат работната сила, в нея влиза само един човек.

Професионалното образование в Габрово е представено от строително училище (с 80 открити места според план-приема за 2016/2017 г.), техническо училище, в което обучението е насочено към компютрите и компютърните системи (75 места), транспортната техника (25 места) и текстила (35 места), и гимназия по туризъм, която подготвя икономисти (25 места), хотелиери (25 места), ресторантьори (50 места) и готвачи (35 места). Севлиево има две про-фесионални училища – едното подготвя машинни техници и електротехници (100 места) и компютърни специалисти (50 места), а другото – работници в сферата на керамиката и силикатите (60 места), дървообработването (13 места) и селското стопанство (25 места).

Сред по-значимите профилирани училища е Априловската гимназия в Габрово с чуждоезиков и хуманитарен профил, която често се класира на предни позиции при външните оценявания, както и природоматематическо училище. В Габрово има и Технически университет, който предлага висше образование, съсредоточено върху електрониката и компютърните технологии.

Образователната структура е доста сходна с тази в страната – при преброяването от 2011 г. с висше образование са 19% от населението, а със средно – 50%.

Средната оценка на матурата по БЕЛ през 2016 г. е „добър“ 4.15 – много близка до средната за страната оценка „добър“ 4.17. Оценката в Севлиево е много по-ниска – 3.81 срещу 4.32 в Габрово.