Начало Новини Инфраструктура Заключителната пресконференция по Бюджетна линия “Повишаване капацитета на служителите на община Севлиево...

Заключителната пресконференция по Бюджетна линия “Повишаване капацитета на служителите на община Севлиево за подготовка и управление на проекти”

1142

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.003 “Бюджетна линия за 28 общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно НКПР“

Бенефициент: Община Севлиево

Бюджетна линия №: BG16RFOP001-8.003-0015 „Повишаване капацитета на служителите на община Севлиево за подготовка и управление на проекти по процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” по ОПРР 2014-2020 г., с оглед пълноценното прилагане на политиките за подобряване на енергийната ефективност и разумното използване на енергията”, по процедура BG16RFOP001-8.003 „Бюджетна линия за 28-общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно НКПР”.

Заключителната пресконференция ще се проведе на 13.07.2017 г. /четвъртък/, в заседателна зала №200 в сградата на Община Севлиево, от 11:00 ч., за представяне резултатите на проекта.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

www.eufunds.bg