Начало Новини Здраве Мобилни здравно-социални услуги

Мобилни здравно-социални услуги

1502

Към 18.09.2020 г. 140-ма са потребителите на почасовите здравно-социални услуги в домашна среда по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Севлиево“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, който стартира от 1 октомври 2019 г. Капацитетът на услугата, който е заложен за изпълнение от 137 души е достигнат. В рамките на проектните дейности интегрирани услуги се предоставят на нуждаещи се от града и следните села: Агатово, Богатово, Сенник, Батошево, Шумата, Хирево, Добромирка, Душево, Бериево, Крушево и Дамяново.

За потребителите услугата е напълно безплатна. Общата стойност на проекта е 339,199.28 лв. безвъзмездна финансова помощ, като размерът на европейското финансиране е 288,319.39 лева (85%), а размерът на националното съфинансиране – 50,879.89 лева (15%).

За изпълнение на дейностите в услугата са ангажирани координатор, социален работник, четири медицински сестри, двама психолози (на непълен работен ден), 17 асистента и шофьор.

През месец юли персоналът на услугата премина надграждащо обучение, което е заложено в рамките на дейностите.

Надграждащото обучение на специалистите по здравни грижи и тези по социални дейности бе проведено в периода 18-19.07.2020 г. с учебно съдържание в съответствие с разписаната Методика за предоставяне на Патронажна грижа. Структурирано в 6 модула, разпределени в 20 академични часа в рамките на 2 дни, в две различни зали обучението бе проведено при спазване на всички противоепидемични мерки.

Преподавателският състав бе със следните специалности: за специалистите по социални дейности – медицинска сестра с професионална квалификационна степен „Магистър“ с професионална квалификация „Социални дейности“ и старша медицинска сестра с професионална квалификация „Ръководител по здравни грижи и преподавател по практика в медицински колеж” за специалистите по здравни грижи. След провеждане на обучението, специалистите бяха подложени на заключителен контрол чрез полагане на изпитен тест. След успешното му преминаване, всички получиха сертификати.

Капацитетът на услугата е 137 потребителя, а целта на проекта е да подобри качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ капацитет за предоставянето им чрез въвеждане на модел за патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни увреждания за осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове.

Потребителите на услугата получават и „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране“. С всички включени потребители са проведени първоначални срещи, водени от психолозите, наети по проекта и след преценка и заявка на лицата се консултират и подпомагат нуждаещите се.

Услугите по проекта се предоставят до края на календарната година, а право да се включват, при наличие на свободни места и установена необходимост за ползване на услугите, имат граждани, които отговарят на следните изисквания:

  • пълнолетни лица с различни по тежест увреждания посочени в ЕР на ТЕЛК, които пречат на самостоятелния им начин на живот и се нуждаят от наблюдение на физиологични показатели, извършване на медицински манипулации, назначени от лекар в домашна среда;
  • лица без ЕР от ТЕЛК над 65 г. , в т.ч. самотноживеещи лица с постоянен или настоящ адрес на територията на Община Севлиево, които не могат да се справят сами в ежедневието си и се нуждаят от медицинско наблюдение, психологическа подкрепа, подпомагане в ежедневно-битовите дейности с цел превенция за постъпване в институция, както и такива лица с различни хронични заболявания, изискващи контрол на физиологичните показатели, медицински манипулации, психологическа помощ и подкрепа в извършване на ежедневни дейности.

Подобряването на качеството на живот и увеличените възможностите за социално включване на хората с различни увреждания и на възрастните хора, чрез осигурената мрежа от услуги в домашна среда и въведения  модел за патронажни грижи създаде нови възможности за добра грижа и качествена услуга за възрастните хора и хората с увреждания

Лица за контакти

Силвия Ангелова – ръководител на проекта – 0675 396 184, 0878 621 353; Стела Драгнева – координатор на услугата „Патронажна грижа“ в Домашен социален патронаж – 0888 976 358.