Начало Новини Политика Приеха бюджета на Община Севлиево за 2017 г.

Приеха бюджета на Община Севлиево за 2017 г.

1241

Над 600,000 лв. повече от бюджета отиват за образование и здравеопазване. Бюджетът за 2017 г. е изпълним, балансиран и реалистичен. Той покрива всички разходни политики в оптимален обем, каза преди гласуването кметът д-р Иван Иванов.

Тази година субсидиите от централния бюджет са 15,786,367 лв. , в това число – 12,370,367 лв. за финансиране на държавни дейности, 1,647,700 лв. – обща изравнителна субсидия за местни дейности, а 341,300 лв. са целевите средства, с които общината ще разполага за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища. Субсидията за капиталови разходи е в размер на 1,427,000 лв.

Общото завишение на трансферите от централния бюджет, спрямо предходната година възлиза на 735,000 .лв. Най-голям е относителният дял на увеличението в субсидията за държавни дейности (686,067 лв., в това число във функциите „Образование“ – 594,172 лв., „Общинска администрация“ – 102,600 лв. и „Здравеопазване“ – 31,360 лв.) Увеличението е в резултат на завишените единни разходни стандарти и изменения в натуралните показатели.

Собствените приходи, с които общината обезпечава местните дейности са прогнозирани в обем от 7,897,546 лв. и са завишени с 800 хил. лв., спрямо параметрите от 2016 г. Планираните данъчните приходи за 2017 г. са 3,049,100 лв. и са разчетени с 13% завишение, спрямо 2016 г., в резултат на високата събираемост на местните налози, постигната през предходната година. С най-голям относителен дял в размер на 44% са приходите от данък върху превозните средства.

Общият обем на планираните разходи възлиза на 24 688 190 лв., като 13,532,840 лв. от тях са предвидени за разходите в делегирани от държавата дейности, а 11 155 350 лв. – в местни дейности.

Разчетените средства за трудови възнаграждения са планирани, съобразно разпоредбите на ПМС № 372/22.12.2016 г. за увеличение на минималната работна заплата на 460 лв., считано от 01.01.2017 г. Планирана е индексация на индивидуалните трудови възнаграждения във всички второстепенни разпоредители.

Капиталовите разходи през 2017 г. са планирани в размер на 5,924,418 лв. в т.ч. от целева субсидия от централния бюджет – 1,427,000 лв., собствени бюджетни средства – 30,000 лв., преходни остатъци от 2016 г. – 772,646 лв., други целеви средства – 123,752 лв. и средства от Европейския съюз – 3,571,020 лв.

Инвестиционните разходи на функционален признак се разпределят както следва: Образование – 3,81,917 лв., БКС и околна среда – 1,228,546 лв., Икономически дейности – 552,855 лв., Култура и спорт – 164,100 лв., Здравеопазване – 80,000 лв., Общи държавни служби – 65 000 лв., Социално осигуряване, подпомагане и грижи – 22,000 лв.

Индикативният годишен разчет на средствата от Европейския съюз е балансиран в обем от 6,083,700 лв. Тези стойности представляват стартов разчет на приходите по конкретните проекти, базиран на преходни остатъци към 31.12.2016 г. и на основание подписани договори до началото на 2017 г.

С финансов ресурс в размер на 9,653,000 лв. ще бъдат обезпечени разходите в бюджетните дейности на функция „Образование“. Увеличението спрямо предходната година е с 5%. Планирани са повече средства за дейности и издръжка на спортните бази в общ обем от 130,000 лв. С 10,000 лв. са увеличени средствата за подпомагане дейността на спортните клубове, които се предоставят на проектен принцип.

Увеличен е и финансовия ресурс за подпомагане на семействата с репродуктивни проблеми в размер на 25 000 лв.

Разходите за „Култура“ са с първоначален план от 1,960,892 лв. и са завишени с 440,000 лв., спрямо 2016 г. За първи път общината ще подпомогне и дейността на читалищата със средства от бюджета.