Начало Новини Образование Приключи изпълнението на бюджетна линия BG16RFOP001-8.003-0015-C01 “Повишаване капацитета на служителите на община...

Приключи изпълнението на бюджетна линия BG16RFOP001-8.003-0015-C01 “Повишаване капацитета на служителите на община Севлиево за подготовка и управление на проекти”

1102

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.003 “Бюджетна линия за 28 общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно НКПР“

БенефициентОбщина Севлиево

Приключи изпълнението на бюджетна линия BG16RFOP001-8.003-0015 “Повишаване капацитета на служителите на община Севлиево за подготовка и управление на проекти по процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” по ОПРР 2014-2020, с оглед пълноценното прилагане на политиките за подобряване на енергийната ефективност и разумното използване на енергията”.

Изпълнена беше основната цел на бюджетната линия, насочена към повишаване административния капацитет на служителите, ангажирани с разработването и изпълнението на проекти по процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” по ОПРР 2014-2020, с оглед пълноценното прилагане на политиките за подобряване на енергийната ефективност и разумното използване на енергията”.

Постигнати бяха специфичните цели свързани с повишаване знанията и опита на служителите, членове на екипите по подготовка и изпълнение на проектите и във връзка с основните Европейски цели в областта на енергията:

– Намаляване на емисиите на парниковите газове;
– Използване на възобновяеми енергийни източници;
– Рационалното използване на енергийните ресурси, производството и доставката на енергия, енергийното планиране и осигуряване на енергийна независимост.

Продължителност на проекта: 12 месеца.
Обща стойност на проекта: 50,109.95 лв.
Проекта се финансира безвъзмездно на 100%.

Начална дата: 03.10.2016 г.                                             Крайна дата: 03.10.2017 г.