Начало Новини Образование В община Севлиево стартира проект за образователната интеграция на децата от етническите...

В община Севлиево стартира проект за образователната интеграция на децата от етническите малцинства „Детската градина – моето любимо място“

1205

Инициативата е на Сдружение „Социална подкрепа и информация” (водеща организация) и партньори – Община Севлиево, ДГ “Радост” гр. Севлиево и ДГ “Мечо Пух” с. П. Славейков.

Основната цел на проектното предложение е да допринесе за постигане на устойчиви резултати в образователната интеграция на децата от етническите малцинства, чрез подобряване на условията и привлекателността на детските заведения на територията на община Севлиево. С проекта се цели и промяна на негативните нагласи спрямо етническите групи, обхващане на децата в образователната система и предотвратяване преждевременното им напускане или отпадане от образователната система.

Предвидено е в дейностите по проекта да се включат 150 деца и 100 родители, принадлежащи към етноси, различни от българския.

Дейностите по проекта ще бъдат реализирани в ДГ “Радост”, гр. Севлиево и ДГ “Мечо Пух”, с. Петко Славейков, както следва:

Обучение на родители в успешни модели за образователна подкрепа на деца от етнически малцинства и маргинализирани групи

Целта на дейността е да запознае родителите с реалните условия на детското заведение и най-вече на изискванията, отправяни към техните деца, за да се развият потенциалните им възможности за подкрепа и насърчаване за продължаване на образователния процес.

За да бъдат привлечени и задържани в детските заведения децата от етническите малцинства, паралелно ще се полагат грижи и за образоването на техните родители, за утвърждаването на образованието като ценност. В тази връзка дейността ще бъде насочена към обучение на родителите. Това ще стане възможно чрез комбинация от педагогически мерки, социални мерки и социална работа сред семействата и общността като цяло. Обучението на родители ще бъде осъществено на територията на детските заведения, извън общността, за да може да се постигне желаният ефект.

Оборудване на “Мултифункционални стаи” в детските заведения

С цел да засили чувството за принадлежност към средата в детските заведения и мотивацията за учене и образоване на децата от целевите групи, ще бъде осигурено помещение във всяко от двете детски заведения – партньори по проекта, които да предоставят подходяща среда и благоприятни условия за неформалното събиране и общуване на децата.

Мултифункционалните стаи ще се помещават в сградите на ДГ “Радост” и ДГ “Мечо Пух”. Там децата ще се събират и ще общуват, ще обогатяват познанията си в различни художествени области и ще усвоят нови занаяти и изкуства. Децата, участници в творческите ателиета, ще утвърдят интереса си от запазването на културното наследство, както и от художествено-творческите занаяти и изкуства.

Провеждане на развлекателно-образователни ателиета

След като бъдат обзаведени “Мултифункционални стаи” в сградите на детските заведения, на децата ще бъдат предложени набор от дейности, които ще подобрят качественото използване на свободното време им време. Към творческите ателиета ще бъдат привлечени деца извън целевата група по проекта, с цел споделяне на таланти, знания и умения. Към заниманията с творчески дейности ще бъдат приобщавани и родителите, посредством периодично включване като зрители и участници в отделните занимания.
Ще бъдат формирани четири ателиета: “Да творим заедно”, “С приказките по-добри”, “Музикално-танцово ателие” и “Спорт”.

Ателието по “Да творим заедно” включва организирането на занимания в свободното време, на децата, свързани с изучаването на традиционни български занаяти – рисуване, изработване на сувенири, изработване на предмети за обреди и празници. Основната цел на това ателие е да допринесе за съживяване и запазване на занаяти, традиционни за различните етнически малцинства и да помогне за развитие на предприемаческите умения сред младите представители на общността, както и усвояване на нови изкуства и занаяти, с цел интегрирането и адаптирането им към националните символи и традиции.

В “Музикално-танцово ателие”, музиката и танците ще бъдат използвани като средство за съсредоточаване и начин за стимулиране на езиковото развитие на децата и ще направят децата по целенасочени, ще фокусира мисленето и ще отстранява стреса им. Чрез обогатяване и разширяване на песните и танците, които децата вече познават и изпълняват, ще се запознават и с уникалното национално богатство на българския фолклор. Обогатяването на репертоара и заниманията с хореографи и вокални педагози ще създаде условия за развитие на умения и таланти, както и възможност за творческа изява на децата.

В детските заведения ще се сформират групи, в които децата ще разучават приказки, песнички, ще нарисуват сюжети от любимите си приказки, като по този начин ще обогатят речниковия си запас на български език, като заедно с това ще повишат социалните си умения. За целта ще бъдат наети преподаватели, които ще работят с децата, ще бъдат закупени обучителни пособия, костюми на приказни герои и дискове с песни и приказки. На децата ще бъдат възлагани задачи за подготовка в домашна среда, като така ще бъдат въвлечени и родителите им в процеса. В резултата от работата на групите ще се подготвят представления в детските градини на които ще присъстват родителите на децата. Това ще даде възможност на родителите да получат обективна информация за социализиращата роля на обучението в детската градина и те ще подкрепят развитието на творческите заложби на децата си.

В ателието “Спорт” физическата активност ще бъда използвана като мощен инструмент за интеграция и ще бъде използван в проекта за привличане и задържане на целевата група в детските заведения, както и за да ги събере с деца, извън целевата група по проекта.

Разработване и приемане на общинска програма и годишен план за действие, в съответствие с областната стратегия за интегриране или общински програми за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

Дейността ще включва изпълнение на работата по разработване и приемане на общинска програма и годишен план за действие, в съответствие с областната стратегия за интегриране или общински програми за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Основната цел е анализ на нуждите и определяне на цели и мерки за постигане на устойчива образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

Информация и публичност

Дейностите по информация и публичност по проекта ще се осъществяват през целия период на изпълнение от координатора на проекта и координатор от община Севлиево. Те ще включват участие в провеждането на информационните събития, разпространение на информационните материали и регулярно предоставяне на информация с цел ангажираност на целевите групи, общността и отчитане напредъка на проекта.

Информацията ще бъде подготвяна и публикувана на информационния сайт на Сдружение “Социална подкрепа и информация” и партньора – община Севлиево. Дейността по осигуряване на информационните материали и провеждане на събитията ще бъде възложена на външен изпълнител, избран по реда на ПМС 118 и ще бъде реализирана през целия цикъл на проекта. С тази дейност ще бъде предоставена на всички заинтересовани страни, както и на широката общественост, информация за целите и резултатите от проекта.

Организация и управление на проекта

В рамките на началния етап по подготовка за стартиране на проектните дейности ще бъде сформиран екипа по управление на проекта и ще бъдат разпределени задачите и отговорностите между членовете на екипа, ще бъде актуализиран и детайлизиран план-графика на проекта. Етапът включва изграждането на система за вътрешен мониторинг и подготовка за изпълнението на основните дейности по проекта. Използваните на този етап методи включват:

Организационно-управленски методи: организиране и управление на целия процес на реализация на проекта, създаване на работни екипи.

Методи за ефективна работа в група: екипност, поддържане на непрекъсната координация с работните екипи по проекта.

Принципи и методи за подготовката на документации и провеждане на процедури за избор на изпълнители: равно третиране на кандидатите, прозрачност в процеса на оценка и избор на оферти, методи за избор на икономически най-изгодна оферта и/ или най-ниска цена.

Проектът ще бъде управляван и администриран според изискванията и насоките за изпълнение на проекти финансирани по ОП “Наука и образование за интелигентен растеж”, съответните постановления за изпълнение, отчет и възлагане на изпълнение на дейности на подизпълнители от бенефициенти на програмата, ПМС № 118, както и според вътрешните процедури на Сдружение “Социална подкрепа и информация” и националните нормативни изисквания за счетоводна отчетност.

Очакваните резултати, които ще се постигнат с реализацията на проекта са:

Взаимодействието на всички, имащи отношение към интеграцията на децата от етническите малцинства – родители, учители, община и НПО и общественост е с дългосрочни тенденции за общността в община Севлиево;
Осигуряване на устойчивост на проекта чрез включването на родителите в дейности;
Обзаведени “мултифункционални стаи” в училищата партньори, които ще продължат да съществуват и да се използват и след приключването на проекта.

Общата стойност на проекта е 438,361.00 лв.

Продължителност: 30 месеца