Начало Новини Инфраструктура Първа копка по проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни...

Първа копка по проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево”

1253

Във връзка с изпълнението на проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево”, договор №BG16RFOP001-2.001-0179-С01 от 24.11.2016 г., финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, Процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“, на 6 юни 2017 г., в град Севлиево ще се проведат начална пресконференция и официална церемония „Първа копка“.

  • Началната пресконференция ще бъде на 06 юни 2017 г. (вторник), от 11:30 часа в зала 300 на Община Севлиево
  • Официалната церемония „Първа копка“, ще се проведе в ж.к. „Д-р Атанас Москов“, до бл. №1, от 12:30 часа, на 06 юни 2017 г. (вторник).

Проектът ще допринесе за осигуряване на комфортни условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие за 318 домакинства в 23 сгради, както и подобряване на атмосферния въздух в Севлиево.

Общата стойност на проекта е 4,660,845.57 лв., от които 3,961,718.73 лв. европейско и 699,126.84 лв. национално съфинансиране.

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0179 – С01 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.