Начало Новини Благотворителност Стартира проект „Дневен център за възрастни хора с увреждания „Добрина“ в община...

Стартира проект „Дневен център за възрастни хора с увреждания „Добрина“ в община Севлиево“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

1423

С решение №05-22/01.03.2017 г. на Ръководителя на УО на ОП “РЧР“ е одобрено проектно предложение BG05M09OP001-2.005-0075 „Дневен център за възрастни хора с увреждания „Добрина“ в община Севлиево” по процедура „Активно включване“.

Община Севлиево е партньор по проекта на Сдружение „Социална подкрепа и информация“.

            Бюджет:  391,128.00 лева, 100% безвъзмездно финансиране.

            Продължителност на проекта: 18 месеца

Предстои сключване на договор за финансирането на проекта с Министерство на труда и социалната политика, Главна дирекция „Европейски фондове и международни програми и проекти“ като се предвижда проектът да стартира от 01.04.2017г.

Това е трети съвместен проект на двете организации, който отново е насочен към разширяване и подобряването на качеството на предлаганите социални услуги на територията на община Севлиево.

Проектното предложение е насочено към разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот на хората с увреждания и техните семейства на територията на община Севлиево, повишаване на мотивацията им за независим и самостоятелен начин на живот чрез насърчаване на равните възможности на тези лица за заетост и интеграция на пазара на труда.

Дневен център за хора с увреждания „Добрина“ ще осъществява своята дейност на територията на гр. Севлиево. За неговата дейност е предоставена от община Севлиево сградата на бившето „Абаджийско училище“, която напълно отговаря като характеристики на изискванията за изпълнение на дейностите по проекта. След стартиране на проекта, ще бъдат извършени строително-монтажни работи в сградата, които ще включват ремонт на санитарни помещения, обособяване и ремонт на помещения за рехабилитация, столова и помещение за социални контакти и интереси, кухненски бокс, складово помещение, административен кабинет.

В рамките на проекта се предвижда и доставката на оборудване и обзавеждане, което да  осигури нормалното функциониране на дневния център „Добрина“. Обзавеждането ще бъде съобразено с нуждите на хората, на които ще бъде предоставяна социалната услуга, както и с капацитета на самият център.

Целевата група на проекта се състои от 25 възрастни хора с увреждания от община Севлиево и техните семейства, които да се възползват от предлаганите социални услуги в център „Добрина“.

            В проекта са разписани следните дейности:

1) Разкриване на социална услуга Дневен център за възрастни хора с увреждания “Добрина” в град Севлиево;

2) Информиране, консултиране и подбор на кандидат-потребители на услугата в община Севлиево;

3) Предоставяне на социални услуги за възрастни хора с увреждания от община Севлиево;

4) Информация и публичност;

5) Организация и управление на проекта.

            Очаквани резултати от изпълнението на проекта:

– Създадена подкрепяща среда за лицата с увреждания и техните семейства;

– Обхванати 25 възрастни хора с увреждания в социална услуга Дневен център за хора с увреждания;

– Създадени условия за развиване жизнения потенциал на 25 лица с увреждания и възможности за социалната им интеграция;

-Оказана психологична помощ и подкрепа, проведени оздравителни и рехабилитационни дейности на 25 потребители на дневния център;

– Организиране на свободното време на 25 потребители на социалната услуга;

– Проведени 16 екскурзии извън територията на град Севлиево;

– Проведени 32 обучения за придобиване на различни умения за самостоятелен живот, социална интеграция, мотивация и включване в трудова дейност, установяване на работни навици, работа в екип и други, които ще бъдат от полза на хората с увреждания при възможност за трудова реализация;

– Подпомогнато изграждането на трудови и социални умения и осигуряване условия за трудова заетост;

– Постигане на положителен социален ефект в областта на пазара на труда в община Севлиево.