Начало Новини Инфраструктура Стартира проект „Подобряване на енергийната ефективност на сградата на Районна служба „ПБЗН“...

Стартира проект „Подобряване на енергийната ефективност на сградата на Районна служба „ПБЗН“ гр. Севлиево”

1161

След успешно проведените процедури по ЗОП и въз основа на вече сключените договори с изпълнителите на основните дейности и издаденото за тази цел разрешение за строеж предстои изпълнението на предвидените проектни дейности по проекта за „Подобряване на енергийната ефективност на сградата на Районна служба „ПБЗН“ гр. Севлиево”, които  ще се изпълняват с финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, Процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“ и съфинансиране от Община Севлиево.

Основната цел на този инвестиционен проект е след изпълнение на предвидените СМР да се повиши енергийната ефективност на сградата на Районна служба „ПБЗН“ в град Севлиево.

Изпълнител на инвестиционен проект във фаза „Работен проект”, строително-монтажните работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството е „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД – гр. Хасково.

Оценката за съответствието на работния проект и упражняване на строителен надзор в/у изпълнението на проектните СМР ще се осъществява от „Гарант 2000“ ЕООД – гр. Хасково.

Осъществяване на дейностите по одит в рамките на инвестиционния проект ще се извършва от „СТОРМ ОДИТ“ ЕООД – гр. Плевен.

Цялостната организация и управление на проекта се осъществява от екип за управление на проекта, съставен от служители на общинската администрация.