Начало Новини Бизнес Търси да назначи медицинска сестра

Търси да назначи медицинска сестра

1880

Център за настаняване от семеен тип за деца / младежи с увреждания (ЦНСТДМУ) търси да назначи медицинска сестра.

Основна цел на длъжността:

 • осигурява индивидуални грижи на всяко дете според потребностите, осъществява специализирани медицински дейности от нейната компетенция и поддържа здравното досие на потребителите;
 • наблюдава здравословното състояние на децата и уведомява Ръководителя за всички настъпили промени;
 • отговаря за навременното имунизиране на децата и актуализира плана за здравни грижи на всеки от настанените потребители, а при заболяване взема мерки за осигуряване на адекватна и навременна медицинска помощ;
 • организира приема на лекарства и подготвя директния персонал за действие при криза;
 • отговаря за медицинския инвентар, навременното запълване при липси и боравенето с медикаменти;
 • отговаря за ежегодното заверяването на здравните книжки на персонала в услугата, съгласно нормативните документи;
 • отговаря за недопускане на заразно болни лица в социалната услуга;
 • контролира количеството и качеството на храната, както и стерилизацията на съдовете за храна и други, изискващи стерилизация, консумативи и материали;
 • осъществява контрол по спазване на дневния режим, личната хигиена на децата/младежите, храненето и обличането;
 • контролира санитарно – хигиенното състояние в сградата, следи за спазване всички правила на личната и хигиената по обслужване;
 • извършва рутинна грижа за здравето, за даване на лекарствата и за провеждане на други медицински дейности, които не изискват специализация;
 • участва в инициативи, работни и междуинституционални срещи за популяризиране на услугите и за обсъждане конкретни проблематики, пряко имащи отношение към настанените деца и младежи;
 • организира снабдяването, съхраняването и отпускането на стоки и материали, инвентар, обзавеждане, работни облекла и канцеларски принадлежности;
 • работи със складов софтуер, където отчита прихода и разхода на хранителни продукти, материали, инвентар, обзавеждане, работно облекло, канцеларски материали;
 • изучава нуждите от закупуване на хранителни продукти, материали, приема и оформя поръчки и организира закупуването им;
 • изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността;
 • отговаря за правилното съхраняване на стоките и материалите;
 • носи материална отговорност за констатирани липси на стоки и материали.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • образование – професионален бакалавър, висше;
 • специалност – „Медицинска сестра”, „Медицински фелдшер”;
 • стаж по специалността – няма изискване за години;
 • компютърни умения – работа с продуктите на Microsoft Office и Internet;
 • специфични изисквания: нагласа за работа с деца/младежи с увреждания, лишени от родителски грижи, с техни близки/роднини, взаимодействие с различни институции;
 • допълнителните квалификации, стаж и опит са предимство.

Необходими документи за кандидатстване:

 • заявление за започване на работа – в свободен текст;
 • професионална автобиография (CV);
 • копие от диплома за завършено образование;
 • копия от документи за допълнителна квалификация /удостоверения, сертификати за преминати обучения и др./- при наличието на такива;
 • декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред да от правото да заема длъжността за която кандидатства – по образец.

Документите се подават всеки работен ден до 17:00 часа на 18.12.2017 г. включително по пощата или на адрес:

ЦНСТДМУ
Петър Петров
ул. “Крушевска” №24Б
Севлиево 5400

Лице за контакти: Петър Петров – ръководител на ЦНСТДМУ, тел. +359-878-621-315.

На събеседване се канят кандидатите, които са представили всички необходими документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията за заеманата длъжност. Допуснатите до събеседване се уведомяват писмено или по телефон за дата, час и място на провеждане. Събеседването се провежда от ръководителя на ЦНСТДМУ и комисия, назначена с негова заповед.

Месторабота:

ул. “Крушевска” №24Б
Севлиево 5400

Това е постоянна работа на пълно работно време, подходяща и за кандидати с малък или никакъв опит, със заплата от 600 до 750 BGN (бруто).