Начало Business Directory Велислава Тихинова

Велислава Тихинова

адвокат Велислава Тихинова
адвокат Велислава Тихинова

Велислава Тихинова
Адвокатска колегия Велико Търново

ул. “Георги Кирков” №12
Павликени 5200

Тел.:    088-655-7861
Email: tihinova@abv.bg

Работно време:
понеделник – петък
09:00 ч. – 17:30 ч.

 

 

 

Правна експертиза:

 • търговско право
 • облигационно и вещно право
 • семейно и наследствено право
 • наказателно право и наказателен процес
 • административно право и административен процес

 

Кантората осъществява следните дейности в съответствие със Закона за адвокатурата:

 • Устни и писмени правни консултации от различни правни отрасли; консултации в областта по провеждането и възлагането на обществени поръчки;
 • Изготвяне на книжа – молби, заявления, жалби, тъжби и др.;
 • Изготвяне на писмени становища по различни правни казуси;
 • Осъществяване на процесуално представителство и защита по граждански, административни, административно-наказателни и наказателни дела;
 • Представителство по пълномощие пред административни органи, органи на съдебната власт, физически и юридически лица и др.
 • Текущо правно обслужване /абонамент/ на юридически лица /търговци, кооперации/ и такива с нестопанска цел /сдружения, фондации и др./;
 • Проучване на дела с даване правна консултация по тях, осъществяване на правна помощ при необходимост от последващи действия.