Начало Новини Инфраструктура Пресконференция по проек “Повишаване капацитета на служителите на община Севлиево за подготовка...

Пресконференция по проек “Повишаване капацитета на служителите на община Севлиево за подготовка и управление на проекти”

1156

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.003 “Бюджетна линия за 28 общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно НКПР“

Бенефициент: Община Севлиево

Проект №:BG16RFOP001-8.003-0015 “Повишаване капацитета на служителите на община Севлиево за подготовка и управление на проекти по процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“.

Основната цел на проектното предложение е насочена към повишаване административния капацитет на служителите, ангажирани с разработването и изпълнението на проекти по процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” по ОПРР 2014-2020.

Дейностите по проекта включват обучение на 50 служители на община Севлиево, включени в екипите за подготовка и изпълнение на проекти по процедура BG16RFOP001-2.001.

Началната пресконференция ще се проведе на 22.12.2016 г., в заседателна зала № 200 в сградата на Община Севлиево, от 10:00 ч., за представяне целите на проекта.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.