Начало Новини Благотворителност Община Севлиево обявява прием на заявления за ползване на социалната услуга „Топъл...

Община Севлиево обявява прием на заявления за ползване на социалната услуга „Топъл обяд“

1765

Във връзка с изпълнението на проект „Предоставяне на топъл обяд за нуждаещите се в община Севлиево“ по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2016-2019 г., Община Севлиево обявява прием на Заявления за ползване на социалната услуга „Топъл обяд“.

Проекта е насочен към оказване на социална подкрепа чрез предоставяне на “Топъл обяд” и съпътстващи мерки на най-крайно нуждаещи се жители на община Севлиево. Услугата ще се предоставя всеки  работен ден от седмицата за периода от 01.10.2017 г. до 31.05.2018 г. в Домашен социален патронаж гр. Севлиево, ул. „И. К. Устабашиев” №12.

Целевите групи по проекта за предоставяне на топъл обяд са: 

  • лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 ППЗСП;
  • лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната дирекция „Социално подпомагане“;
  • самотно живеещи лица и семейства, които не могат да се издържат чрез имуществото си или труда си и получават пенсии в минимални размери – за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност;
  • скитащи и бездомни деца и лица;
  • лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

Към заявлението се прилагат следните документи:

   • документ за самоличност (за справка); за дете – удостоверение за раждане (копие);

   • документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка);

   • експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие); протокол на ЛКК, доказващ, че кандидатът е с ограничения или в невъзможност за самообслужване (копие).

Желаещите да ползват услугата следва да подават Заявление по образец /Приложение 2/ в стая 110 „Център за информация и обслужване на гражданите” на Общинска администрация град Севлиево или в Домашен социален патронаж гр. Севлиево до 17.00 часа на 27 септември 2017 год.

Комисия, определена със Заповед на Кмета на Община Севлиево ще разгледа всички постъпили в срок заявления и ще изготви списък с класираните потребители.

Списъкът с одобрените лица ще бъде изложен на 29.09.2017 г. на информационното табло на входа на Общинска администрация град Севлиево, в сградата на Домашен социален патронаж гр. Севлиево и на интернет страницата на Община Севлиево и същия ще бъде обновяван ежемесечно – след класиране на ново подадените заявления от нуждаещи се лица.